LOGOPEDISCHE THERAPIE

Als logopediste richt ik mij op het onderzoeken en het behandelen van kinderen en jongeren met taal-, spraak- en leerproblemen. Elke aanmelding wordt met de nodige zorg en aandacht behandeld. Hierbij is het belangrijk dat het welbevinden van het kind centraal staat.

spraak

SPRAAKSTOORNISSEN en MYOFUNCTIONELE STOORNISSEN

Articulatiestoornissen

We spreken van een articulatiestoornis als een kind moeilijkheden heeft om klanken correct uit te spreken. Het kind zal hierdoor minder goed verstaanbaar zijn dan leeftijdsgenootjes.

Er zijn 2 soorten articulatiestoornissen:

Fonetische articulatiestoornissen zijn stoornissen waarbij het kind het moeilijk heeft met de motorische productie van een spraakklank. Het kind heeft het moeilijk om de juiste beweging te maken om een klank juist te produceren. Bijvoorbeeld  s die tussen tanden wordt geproduceerd, moeilijkheden met de productie van de r…

Fonologische articulatiestoornissen zijn stoornissen waarbij kinderen moeilijkheden hebben met de uitspraak van klanken waardoor ze klanken of klankcombinaties vereenvoudigen. Deze vereenvoudigingsprocessen horen bij een normale taalverwerving maar kinderen met een fonologische articulatiestoornis passen deze vereenvoudigingen toe tot op een leeftijd dat leeftijdsgenootjes dit niet meer doen.

Daardoor is een kind minder goed verstaanbaar dan leeftijdsgenootjes.
Bijvoorbeeld het weglaten van eindmedeklinker zoals appe in plaats van appel of de vervanging van klanken seit in plaats van geit…

MYOFUNCTIONELE STOORNISSEN:

Afwijkend mondgedrag

De afwijkende mondgewoonten (foutief slikken, mondademen en duimzuigen) kunnen leiden tot verslapping van lip- en tongspieren waardoor articulatieproblemen (lispelen of slissen) of vervorming van het gebit ontstaan. Articulatieproblemen kunnen ontstaan doordat de tong tegen en/of tussen de tanden wordt geduwd. De gevolgen hiervan worden zichtbaar bij de articulatie van bepaalde klanken (t, d, n, l, s en z) en de stand van tanden en kiezen.

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

taal

TAALSTOORNISSEN

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald ontwikkelingspatroon. Een vertraging of een afwijking in dit patroon wordt een taalstoornis genoemd. Problemen kunnen zich voordoen op vlak van taalinhoud (woordenschat), taalvorm (structuur van woorden en zinsbouw) en taalgebruik in de communicatie. Wanneer er op één of meerdere vlakken een vertraging of stoornis aanwezig is, spreken we over taalproblemen en is taaltherapie wenselijk.

studeer

LEERSTOORNISSEN

Kinderen ondervinden soms moeilijkheden om de aangeboden leerstof op school te verwerken. Kinderen die een achterstand en blijvende problemen hebben met de schoolse vaardigheden lezen, spellen en/of rekenen kunnen efficiënt geholpen worden met logopedie.

  • Dyslexie: Kinderen met dyslexie hebben moeilijkheden met het vlot en correct lezen. Vaak hebben zij ook moeilijkheden met het leren van vreemde talen.
  • Dysorthografie: Kinderen met dysorthografie hebben moeilijkheden met het schrijven. Het aanleren van een correcte schrijfwijze van letters en woorden en het onthouden van spellingsstrategieën is een moeilijke opgave.
  • Dyscalculie: Kinderen met dyscalculie hebben moeilijkheden met inzichten in rekenen, het automatiseren binnen het rekenen en rekenvaardigheden te verwerven. Moeilijkheden op alle vlakken binnen het rekenen worden zichtbaar.